Kanon Sugiura và đồng nghiệp lén chịch trong nhà vệ sinh